Pastoral Repellent

פסטורל הינו חומר דוחה יתושים חדשני על בסיס חומרים טבעיים המאושר לשימוש כחומר קוסמטי.

החומר נמצא יעיל בריכוזים נמוכים במערכת בדיקה ביולוגית השוואתית המשמשת לבחינת חומרים דוחי יתושים.

בדיקה ראשונית שבחנה את כושר דחיית החרקים של פסטורל מעלה אפשרות כי תכשיר זה יוכל לשמש לדחייה של חרקים ומזיקים ונערכת בחינה רחבה יותר לבחינת השימוש גם לדחיית מזיקים מחיות מחמד ובשימושים להגנת הצומח.

תהליך רישום הפטנט נמצא בשלבים מתקדמים ובעלי ההמצאה בוחנים אפשרויות למיסחור הידע לשימושים מגוונים של החומרים הטבעיים לדחיית יתושים וחרקים. 

שוק החומרים לדחיית יתושים צפוי להגיע להיקפים של 6 מיליארד דולר עד לשנת 2027.

לאתר הבית של Pastoral Repellent