המקורות המרכזיים של גזי החממה בעולם

OPTIMAL-SENSE-POSTS

65% מגזי החממה הגורמים להתחממות הגלובלית הינם פליטה של CO2 ממקורות תעשיה ושימוש במקורות אנרגיה מזהמים Fossil Fuels דלק מאובנים שמופק מהאדמה, נפט, פחם וגז טבעי.

כך על פי ה-EPA הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה (United States Environmental Protection Agency).

גז המתאן (CH4), מהווה 16% מגזי החממה ומקורו בפעילות החקלאית, גידול בעל חיים לבשר וחלב, טיפול בשפכים ושימוש בגז להפקת אנרגיה.

11% נוספים של CO2 נפלטים לאוויר כתוצאה מתהליכי פירוק של חומרים בקרקע, טיפול בקרקע לצורכי חקלאות וצימצום היערות.

תחמוצות חנקן 6% הנובעים משימוש בדשנים ותוצרי שריפה של דלקים.

בנוסף, Fluorinated Gases, גזים המכילים פלואור (F) ומשמשים לתעשייה ולקירור ומהווים כ-2% מגזי החממה.

פליטת גזי החממה בחלוקה למגזרים של פעילות כלכלית:
25% מגזי החממה נפלטים מייצור חשמל ותהליכי חימום.
24% מחקלאות, בעיקר מגידול בעלי חיים וצימצום היערות.
21% ממפעלי התעשייה.
14% תחבורה.
6% בניינים.
10% נוספים נובעים מפליטה של מזהמים בתהליכים שאינם קשורים בייצור אנרגיה.